Sąd Okręgowy w Katowicach wstrzymał egzekucję w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. 21 maja 2021

Sąd Okręgowy w Katowicach wstrzymał egzekucję w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. 21 maja 2021

O korzyściach płynących w związku z udzieleniem przez sąd zabezpieczenia w sprawach frankowych, pisaliśmy już co nieco w poście z 4 marca 2020 r. dotyczącym wstrzymania płatności rat w sprawie przeciwko Santander (Link), zwracając uwagę na to, że udzielenie zabezpieczenia jest sposobem na uwolnienie się kredytobiorców od konieczności spłaty rat kredytu w czasie trwania procesu oraz źródłem cennych informacji, na temat poglądu wypracowanego przez sąd na daną sprawę.

Sprawa, którą pokrótce opiszemy w tym poście, mimo iż dotyczy sprawy frankowej, różni się jednak od sytuacji opisanej we wspomnianym już poście z 4 marca 2020 r.

Zasadną różnicą jest okoliczność, że w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi BPH, skierowane zostało powództwo opozycyjne – jedno z tzw. powództw przeciwegzekucyjnych. Klient w imieniu którego prowadzimy sprawę w 2008 r., zawarł z bankiem umowę kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego w wysokości 100.000 zł, jednakże w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej w 2012 r. nie był w stanie spłacać kolejnych rat kredytu. Konsekwencją braku spłaty kredytu, było oczywiście wypowiedzenie umowy przez bank oraz wszczęcie egzekucji. W toku prowadzonej egzekucji, na dzień wniesienia powództwa od naszego klienta wyegzekwowana została kwota prawie 300.000 zł, w tym zlicytowana została nieruchomość objęta hipoteką.

W opisanej powyżej sytuacji, umowa kredytu zawarta na przygotowanym przez bank wzorcu i zawiera niedozwolone postanowienia umowne, co stanowi podstawę do wystąpienia z roszczeniem o pozbawienie wykonalności, stanowiącego podstawę egzekucji bankowego tytułu egzekucyjnego, z uwagi na uznanie umowy kredytu za nieważną. W przypadku uzyskania wyroku tej treści, bank zobowiązany będzie do zwrotu całej wyegzekwowanej dotychczas kwoty.

Postanowieniem z 7 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Udzielenie zabezpieczenia oznacza, po pierwsze, że w toku postępowania sądowego nie będą przekazywane na rzecz banku przekazywane dalsze wyegzekwowane kwoty, a po drugie uznanie przez sąd roszczenia klienta za uprawdopodobnione stanowi dobry prognostyk dla uzyskania korzystnego ostatecznego rozstrzygnięcia.