Wygrana w sprawie mandatu za udział w Strajku Kobiet

Wygrana w sprawie mandatu za udział w Strajku Kobiet

Przeciwko Klientce naszej Kancelarii, Funkcjonariusze Policji skierowali do sądu Rejonowego w Chrzanowie wniosek o ukaranie, wobec przyjęcia, iż popełniła ona wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń w związku z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, Klientka naszej Kancelarii brała udział w ogólnopolskim proteście „Strajk Kobiet”. Za ówczesną zgodą Władz Samorządowych – Burmistrza Miasta Libiąż, przekroczyła jezdnię, aby dostać się do ronda, w celu zawieszenia tam transparentu. Ze względu na wkroczenie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, co z uwagi na brak innej możliwości, było jedyną drogą, aby dostać się do ronda, funkcjonariusze Policji podjęli interwencję, w celu ukarania manifestującej. Nasza Klientka nie przyjęła mandatu karnego, wobec czego funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie obwinionej.

Sąd stwierdził, iż wkroczenie na jezdnie w związku z udziałem w demonstracji nie miało cech społecznej szkodliwości. Sąd w postanowieniu podkreślił także jak ważne w demokratycznym państwie są konstytucyjnie zagwarantowane prawa do swobodnego, pokojowego zgromadzenia się i manifestowania oraz prezentowania swoich poglądów.

Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności Sąd Rejonowy w Chrzanowie umorzył postępowanie, z uwagi na to iż czyn ten nie był czynem społecznie szkodliwym, a więc wykroczenia nie popełniono.

W załączeniu przedstawiamy postanowienie Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 20 kwietnia 2021 roku sygn. akt II W 149/21.