Wygrana przez cofnięcie powództwa strony przeciwnej

Wygrana przez cofnięcie powództwa strony przeciwnej

Pod wpływem działań naszej Kancelarii powód, który domagał się zasądzenia wątpliwych kosztów związanych z zarządem rzeczą wspólną, cofnął powództwo w całości ze zrzeczeniem się roszczenia już na pierwszej rozprawie!

Klient zgłosił się do Kancelarii w sprawie wytoczonego przeciwko niemu powództwa, przedmiotem którego powód domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów rzekomych nakładów koniecznych w zakresie utrzymania części wspólnych nieruchomości.

Czym jest współwłasność?

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, kiedy prawo własności do rzeczy przypada jednocześnie kilku osobom.  Na współwłasność składają się trzy elementy:  jedność przedmiotu własnościwielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa.

Jedność przedmiotu własności – współwłasność dotyczy wyłącznie jednej rzeczy.

Wielość podmiotów – oznacza to, że prawo własności do rzeczy przypada jednocześnie do co najmniej dwóch osób. Warto wspomnieć, iż współwłaścicielami mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną tzw. ułomne osoby prawne.

Niepodzielność wspólnego prawa – każdemu ze współwłaścicieli przysługują te same uprawnienia, współwłaściciele mogą wykonywać swe prawa równocześnie, współwłaściciele mają uprawnienia do całej rzeczy, nie zaś do jej wydzielonych części.

Zarząd rzeczą wspólną

W granicach zwykłego zarządu rzeczą wspólną leżą czynności prawne i faktyczne, które związane są z bieżącą eksploatacją rzeczy, korzystaniem i pobieraniem pożytków z niej, dokonywaniem czynności mających utrzymać ją w dotychczasowym stanie (nakłady konieczne). Do czynności zwykłego zarządu współwłasnością można zaliczyć min.: instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na gruncie będącym przedmiotem współwłasności, budowę podziemnej linii kablowej służącej zaopatrzeniu
w energię na nieruchomości stanowiącej działkę drogową, będącą przedmiotem współwłasności, budowę przyłącza gazu do budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnej, umożliwiającej współwłaścicielom korzystanie z innych nieruchomości, złożenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej itd. Do czynności zwykłego zarządu można zaliczyć zwykle dokonywanie bieżących napraw, konserwacji, nakładów koniecznych.

W przedmiotowej sprawie sytuacja prawna współwłaścicieli nieruchomości parokrotnie ulegała zmianom. Po wnikliwej analizie materiału dowodowego akt sprawy, Kancelaria dopatrzyła się wielu sprzeczności dotyczących nakładów koniecznych rzekomo poniesionych na części wspólne nieruchomości z okresu co najmniej 10 lat. Powód domagał się zapłaty za remonty dokonane na nieruchomości, za które płatności zostały już dokonane i rozliczone przez poprzedniego współwłaściciela. Ponadto w toku sprawy, okazało się, że prace prowadzone były sposób wadliwy, w rzeczywistości pogarszając stan nieruchomości. Po podniesieniu wielu argumentów przez pełnomocnika pozwanej, powód mając świadomość, iż sąd najprawdopodobniej oddali powództwo jako oczywiście bezzasadne, a sprawa będzie mogła zostać skierowana do prokuratury, cofnął powództwo w całości już na pierwszej rozprawie. Największą satysfakcją dla klientów Kancelarii była skuteczność działania, która pozwoliła zaoszczędzić kilkuletniego procesu sądowego.