Przeciwnik uznał roszczenie w całości po otrzymaniu odpisu pozwu

Przeciwnik uznał roszczenie w całości po otrzymaniu odpisu pozwu

W ramach programu ograniczenia niskiej emisji powodowie zawarli umowę, w ramach której wykonawca miał wykonać adaptacyjne roboty instalacyjne oraz montaż kotła grzewczego.

Prace zostały wykonane, co zgodnie z art. 643 kodeksu cywilnego zostało potwierdzone sporządzeniem protokołem odbioru końcowego i przekazaniem kotła do użytkowania.

Pomimo wykonania prac oraz montażu kotła, niestwierdzenia żadnych wad przez stronę powodową, instalacja centralnego ogrzewania nie spełniała swoich zadań, a także poprzez swoją pracę, znacząco utrudniała korzystanie z budynku mieszkalnego.

Wady były wielokrotnie zgłaszane wykonawcy, który unikał kontaktu
z powodami. Po skierowaniu do wykonawcy protokołu reklamacyjnego, wskazującego na wady powstałe podczas wykonywania prac wykonawca wykonał poprawki, jednak instalacja nadal nie działała w sposób właściwy.

Zaniepokojeni klienci postanowili zlecić wykonanie odpowiedniej opinii technicznej, aby sprawdzić jakość wykonanych usług, które w ich odczuciu wykonane zostały wadliwie oraz w sposób niezgodny z prawem i sztuką budowlaną. Opinia stwierdziła szereg błędów po stronie wykonawcy.

W imieniu klientów podjęliśmy próby przedsądowego rozwiązania sporu, lecz wykonawca w dalszym ciągu pozostawał na przyjętym wcześniej stanowisku. W imieniu klientów wezwaliśmy wykonawcę do naprawy wadliwie wykonanych prac. Zgodnie z treścią art. 636 § 1 kodeksu cywilnego „Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.” Po upływie wyznaczonego terminu, klienci zlecili wykonanie prac zastępczych na koszt poprzedniego wykonawcy.

Pod wypływem braku ugodowej postawy po stronie wykonawcy prac, klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem.

Po dokładnym przedstawieniu sytuacji strony powodowej, przedstawieniu obszernych dowodów potwierdzających rację naszych klientów, trafnych argumentów, linii orzeczniczej przyjmowanej przez sądy, pozwany wykonawca, w odpowiedzi na pozew uznał roszczenie w całości jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy!

Dzięki szczegółowej analizie dokumentacji, podniesieniu trafnych argumentów sprawa zakończyła się w błyskawicznym tempie.

Ważną kwestią było odzyskanie przez naszych klientów nie tylko kosztów sądowych, zleconych prac zastępczych, lecz także kosztów przygotowania prywatnej opinii technicznej!

Sprawy rozpoznawana była przed Sądem Rejonowym w Gliwicach.