Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wtorkowe popołudnie przyniosło dobre wieści w sprawie prowadzonej dla klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie – organem właściwym do rozpoznawania odwołań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych.

Na skutek podjętych przez naszą kancelarię działań KIO uwzględniło wniesione odwołanie, poprzez nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie ponownej oceny i badania ofert oraz odtajnienie wyjaśnień złożonych przez jeden z podmiotów uczestniczących w postępowaniu przetargowym.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego, brały udział trzy podmioty z spośród których, dwa złożyły oferty znacząco poniżej kosztów przewidywanych przez zamawiającego. Działanie to wzbudziło podejrzenia naszego klienta, co do jakości usług wchodzących w skład złożonych ofert. Działając w interesie klienta, zespół naszej kancelarii dokonał ich analizy, a także prawidłowości działań zamawiającego w tym zakresie. Niestety, w toku prowadzonej analizy okazało się, że jeden z oferentów zastrzegł kluczowe w sprawie dokumenty i wyliczenia, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, skutkiem czego niemożliwe było merytoryczne ustosunkowanie się do przedmiotowej oferty oraz sformułowanie ewentualnych zarzutów, uniemożliwiając tym samym naszemu klientowi możliwość podważenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Opisane wyżej okoliczności, podniesione w treści odwołania uznane zostały za rodzące poważne wątpliwości, co do możliwości należytego wykonania zamówienia publicznego, skutkując wydaniem przez KIO korzystnego rozstrzygnięcia.

Nie spoczywamy jednak na laurach. Odtajnienie kluczowych dla sprawy dokumentów pozwoli na wnikliwą analizę całości oferty i podjęcia dalszych kroków zmierzających do uzyskania zamówienia publicznego przez reprezentowany przez nas podmiot.