Wygrana w sprawie mandatu za udział w Strajku Kobiet

Przeciwko Klientce naszej Kancelarii, Funkcjonariusze Policji skierowali do sądu Rejonowego w Chrzanowie wniosek o ukaranie, wobec przyjęcia, iż popełniła ona wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń w związku z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, Klientka naszej Kancelarii brała udział w ogólnopolskim proteście „Strajk Kobiet”. … Czytaj więcej

Niemożność świadczeń spowodowana przez pandemię

Sprawa dotyczyła zagranicznego zabiegu operacyjnego. Klient dokonał rezerwacji terminu operacji, wpłacił stosowną zaliczkę, odbył wszelkie konsultacje medyczne. Niestety na terenie Polski wprowadzona została kwarantanna narodowa, co spowodowało brak możliwości wylotu Klienta na termin operacji. Przyjmuje się, że strona zobowiązana do świadczenia, które stało się niemożliwe – nie może żądać świadczenia wzajemnego, a jeżeli już je otrzymała, … Czytaj więcej

Wygrana przez cofnięcie powództwa strony przeciwnej

Pod wpływem działań naszej Kancelarii powód, który domagał się zasądzenia wątpliwych kosztów związanych z zarządem rzeczą wspólną, cofnął powództwo w całości ze zrzeczeniem się roszczenia już na pierwszej rozprawie! Klient zgłosił się do Kancelarii w sprawie wytoczonego przeciwko niemu powództwa, przedmiotem którego powód domagał się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz kosztów rzekomych nakładów koniecznych … Czytaj więcej

Wadliwe wykonanie instalacji CO może stanowić przestępstwo.

W przedmiotowej sprawie stan faktyczny wyglądał następująco. Pokrzywdzeni brali udział w programie ograniczania emisji spalin. Zakwalifikowali się do dofinansowania na przeprowadzenie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany kotła grzewczego. Stronami umowy po jednej stronie byli nasi Klienci, a po  drugiej gmina  oraz wykonawca działający z jej ramienia. Mimo ukończenia prac i ich końcowego odebrania protokołem … Czytaj więcej

Przeciwnik uznał roszczenie w całości po otrzymaniu odpisu pozwu

W ramach programu ograniczenia niskiej emisji powodowie zawarli umowę, w ramach której wykonawca miał wykonać adaptacyjne roboty instalacyjne oraz montaż kotła grzewczego. Prace zostały wykonane, co zgodnie z art. 643 kodeksu cywilnego zostało potwierdzone sporządzeniem protokołem odbioru końcowego i przekazaniem kotła do użytkowania. Pomimo wykonania prac oraz montażu kotła, niestwierdzenia żadnych wad przez stronę powodową, … Czytaj więcej

„Dłużnik” może spać spokojnie

W tym tygodniu, mieliśmy okazję przekazać informację, którą chciałby usłyszeć każdy dłużnik lub domniemany dłużnik, jak miało to miejsce w tym przypadku – „Prowadzone przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w całości”. Radosna informacja, mogła został przekazana w związku ze sprawą naszego klienta, który zgłosił się do kancelarii, po zauważeniu, że jego rachunek bankowy został … Czytaj więcej

Sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą

Wtorkowe popołudnie przyniosło dobre wieści w sprawie prowadzonej dla klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie – organem właściwym do rozpoznawania odwołań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych. Na skutek podjętych przez naszą kancelarię działań KIO uwzględniło wniesione odwołanie, poprzez nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazanie ponownej oceny i badania ofert oraz odtajnienie … Czytaj więcej

Podrobione referencje w postępowaniu przetargowym z zamówień publicznych?

Stwierdzenie, że oszustwo nie popłaca to powtarzany wielokrotnie frazes, który, na całe szczęście w dalszym ciągu pozostaje prawdziwy, o czym przekonał się jeden z oferentów startujący w postępowaniu przetargowym,o udzielnie zamówienia publicznego. W prowadzonym postępowaniu, oferty złożyły trzy podmioty z spośród których wyłoniona została jedna – uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, niestety nie była to … Czytaj więcej

(Nie)Sprawiedliwość Kredytu Frankowego (CHF).

  Umowy kredytowe waloryzowane w stosunku do walut obcych były swego czasu powszechne w wielu krajach europejskich. Ze względu na swoją doniosłość społeczną poszczególne kraje w stosunku do konsekwencji ekonomicznych zmian kursowych, którymi zostali dotknięci obywatele wdrożyli różne rozwiązania. Co ciekawe sprawa, która wydaje się być niemalże identyczna dla każdego jest rozpatrywana przez każde państwo … Czytaj więcej